Tüm yazıları wpntr

KVKK Metni

DOĞAN GÜNEŞ
KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

1- Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca yükümlülüklerimizi konu usul ve esasları belirleyerek ve veri sahiplerini, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami saklama süresinin belirlenmesi esasları ile silme, yok etme ve anonim hale getirme süreçleri hakkında bilgilendirmek amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla Doğan Güneş (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

2-Bu Politika kapsamında, herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenen gerçek kişiler olarak müşteriler, müşteri adayları, çalışan adayları, çalışanlar, şirket hissedarları, şirket yetkilileri, ziyaretçiler, iş ortakları, işbirliği içinde olduğumuz kurumların, alt işverenlerin ve tedarikçilerin çalışanları, hissedarları ve yetkilileri ile üçüncü kişiler bulunmaktadır.

Politika, Şirketimizce yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik yürütülen faaliyetlerde uygulanmaktadır.

3-İşbu politika şirketimizin internet sitesinde (https://bakirkoysineklik.net/) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

4-Bu Politika’nın uygulanmasında kategorisini,

 • İlgili Kişi: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişileri,
 • İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini,
 • Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
 • Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,
 • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • Kişisel veri sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
 • Kişisel verinin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 • Kişisel veri işleme envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini, kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanteri,
 • Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu,
 • Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu,
 • Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,
 • Periyodik imha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini,
 • Veri Saklama ve İmha Politikası: Veri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları işbu Politikayı,
 • Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi Ve Gizlilik Politikası: şirketin internet adresinde yer alan, kişisel verilerin yönetilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen politikayı,
 • Sicil: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan veri sorumluları sicilini,
 • Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişiyi,
 • Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
 • Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Bu Politika’da yer almayan tanımlar için Kanun’daki tanımlar geçerlidir.

5-Şirketin bütün birim yöneticileri, birimlerinde kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve imhası ile ilgili teknik ve idari önlemlerin usulüne uygun uygulanmasına etkin destek verir. Birim yöneticileri bu amaçla; birim çalışanlarının eğitimi ve farkındalıklarının artırılmasını sağlar, işlemleri izleyip denetler, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve işlenen verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesine, veri güvenliğine yönelik teknik ve idari önlemlerin alınması ve uygulanmasına yardımcı olur.

İlgili kullanıcıların kişisel verilerin korunması hususunda bilgi ve farkındalıkları artırılarak, kişisel verilerle ilgili işleme, saklama ve imha işlemlerinin mevzuata uygun olarak yerine getirilmesine aktif destek verir.

Kişisel verilerin saklama ve imha süreçlerinde görev alanların unvanları, birimleri ve görev tanımları şöyledir:

 • Genel Müdür : Veri sorumlusu temsilcisi sıfatıyla, kişisel verilerin korunması ve imhası ile ilgili tüm işlemlerin yapılması ve politikanın uygulanmasından sorumludur.
 • İnsan Kaynakları Yöneticisi : Politikanın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, ilgili ortamlarda
  yayınlanması ve güncellenmesi, görevi dahilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin yönetimi, eğitim ve bilgilendirmeden sorumludur.
 • Muhasebe Yöneticisi : Politikanın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, ilgili ortamlarda yayınlanması ve güncellenmesi, görevi dahilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin yönetiminden sorumludur.
 • Bilgi Sistemleri Yöneticisi : Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden, politikanın uygulanmasında gereksinim duyulan teknik çözümlerin belirlenmesi ve uygulanmasından sorumludur.
 • Diğer Birim Yöneticileri : Kendi birimlerinde politikanın uygulanması ve uygulamanın izlenmesi ve denetlenmesi, görevi dahilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin yönetiminden sorumludur.
 • İlgili Kullanıcı ve Veri İşleyenler : Veri işleme ve saklanması ile ilgili işlemlerin usul ve yasaya uygun olmasından sorumludur.
 • Özel Yetkili İlgili Kullanıcı : Prosedür veya ilgili kişinin isteği üzerine silinen kişisel verilerin yok edilinceye kadar korunması, saklanması, ilgili kullanıcılar tarafından erişilmemesinden sorumludur.

6-Şirket nezdinde saklanan kişisel veriler, ilgili verinin niteliğine uygun bir kayıt ortamında tutulmaktadır. Kişisel verilerin saklanması için kullanılan kayıt ortamları aşağıda belirtilmektedir. Öte yandan kişisel verilere nitelikleri gereği burada belirtilen ortamlardan farklı bir ortamda yer verilebilir. Her halde veri sorumlusu şirket, kişisel verileri Kanun’a, Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve Gizlilik Politikası’na ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak uluslararası veri güvenliği prensipleri çerçevesinde işlemekte ve korumaktadır.

Elektronik Ortamlar; Sunucular, taşınabilir diskler, yazılımlar, bilgi güvenliği cihazları, çalışan bilgisayarları, optik diskler, çıkartılabilir bellekler, yazıcı, tarayıcı ve fotokopi makinesi gibi sair dijital ortamlardır.

Fiziki Ortamlar; Kağıt, manuel veri kayıt sistemleri, yazılı, basılı, görsel ortamlar gibi verilerin kağıt ya da mikrofilmler üzerine basılarak tutulduğu sair ortamlardır.

Bulut Ortamlar; Şirket nezdinde yer almamakla birlikte, şirketin kullanımında olan ve şifrelenmiş internet tabanlı sistemlerin kullanıldığı ortamlardır.

7- Kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi, erişilmesinin önlenmesi ve verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi amacıyla KVKK’nın 12 Maddesindeki ilkeler çerçevesinde, alınmış olan tüm idari ve teknik tedbirler aşağıda belirtilmiştir.

Teknik Tedbirler

Kişisel verilerin saklandığı tüm ortamların ilgili verinin ve verinin tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak aşağıdaki teknik tedbirleri almaktadır:

 • Kişisel verilerin tutulduğu ortamlarda yalnızca teknolojik gelişmelere uygun güncel ve güvenli sistemler kullanılmaktadır.
 • Kişisel verilerin tutulduğu ortamlara yönelik güvenlik sistemleri kullanılmaktadır.
 • Bilişim sistemleri üzerindeki güvenlik zafiyetlerinin tespitine yönelik güvenlik testleri ve araştırmaları yapılmakta, yapılan test ve araştırmaların sonucunda tespit edilen mevcut ya da muhtemel risk teşkil eden hususlar giderilmektedir.
 • Kişisel verilerin tutulduğu ortamlara veriye erişim kısıtlanarak yalnızca yetkili kişilerin, kişisel verinin saklanma amacı ile sınırlı olarak bu verilere erişmesine izin verilmekte ve tüm erişimler kayıt altına alınmaktadır. Erişimin sınırlandırılmasında verinin özel nitelikli olup olmadığı ve önem derecesi de dikkate alınır.
 • Şirket nezdinde kişisel verilerin tutulduğu ortamların güvenliğini sağlamak üzere yeterli teknik personel bulundurmaktadır. Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişim yetkilerinin kontrol altında tutulmasını sağlar
 • Kişiselverilerin yok edilmesi geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi bırakmayacak şekilde sağlanır.
 • Kanunun 12 maddesi uyarınca, kişisel verilerin saklandığı her türlü dijital ortam, bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlayacak şekilde şifreli yöntemler ile korunur.

İdari Tedbirler

Kişisel verilerin saklandığı tüm ortamların ilgili verinin ve verinin tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak aşağıdaki idari tedbirleri almaktadır:

 • Kişisel verilere erişimi olan tüm şirket çalışanlarının bilgi güvenliği, kişisel veriler ve özel hayatın gizliliği konularında farkındalıklarının artırılması ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.
 • Bilgi güvenliği, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması alanındaki gelişmeleri takip etmek ve gerekli aksiyonları almak üzere hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti alınmaktadır.
 • Kişisel verilerin teknik ya da hukuki gereklilikler nedeniyle üçüncü kişilere aktarılması halinde ilgili üçüncü kişilerle kişisel verilerin korunması amacıyla protokoller imzalanmakta, ilgili üçüncü kişilerin bu protokollerdeki yükümlülüklerine uyması için gerekli tüm özen gösterilmektedir.
 • İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.
 • Şirket nezdinde Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini giderir.

8-Veri sahiplerine ait kişisel veriler, şirket tarafından özellikle ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, çalışan haklarının ve yan haklarının planlanması ve ifası, müşteri ilişkilerinin yönetilebilmesi ve Kişisel Verilerin Korunması,İşlenmesi Ve Gizlilik Politikasında yer alan diğer amaçlarla fiziki veya elektronik ortamlarda güvenli bir biçimde KVKK ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde saklanmaktadır. Şirket nezdinde bulunan kişisel veriler ilgili kişinin talebi halinde ya da Kanun’un 5’nci ve 6’ncı maddelerinde sayılan nedenlerin ortadan kalkması halinde resen işbu imha politikası uyarınca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Kanun’un 5’nci ve 6’ncı maddelerinde sayılan nedenler aşağıdakilerden ibarettir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

9-Şirket tarafından kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi tekniklerine ilişkin usul ve esaslar aşağıda sayılmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ

Kağıt Ortamında Bulunan Kişisel Verilerin Karartılması: ilgili evrak üzerindeki kişisel verilerin fiziksel olarak kesilerek belgeden çıkartılması veya geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak görünemeyecek hale getirilmesi yöntemidir.

Yazılımdan Güvenli Olarak Silme: Bulut ortamda ya da yerel dijital ortamlarda tutulan kişisel verilerin silinerek bir daha ulaşılamayacak hale getirilmesi yöntemidir.

KİŞİSEL VERİLERİN YOK EDİLMESİ

Fiziksel Yok Etme: Kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır. Kağıt ortamında bulunan belgeler evrak imha makineleri ile tekrar bir araya getirilemeyecek şekilde yok edilir. Kişisel veri barındıran optik ve manyetik medya ise eritilme, yakılma veya toz haline getirilme gibi fiziksel olarak yok edilir.

De-manyetize Etme: Manyetik medyanın yüksek manyetik alanlara maruz kalacağı özel cihazlardan geçirilerek üzerindeki verilerin okunamaz bir biçimde bozulması yöntemidir.

Üzerine yazma: Özel yazılımlar aracılığı ile manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerinden en az yedi kez 0 ve 1’lerden oluşan rastgele veriler yazılarak eski verinin okunabilmesi ve kurtarılabilmesini ortadan kaldıran yok etme yöntemidir.

KİŞİSEL VERİLERİN ANONİMLEŞTİRİLMESİ

Değişkenleri çıkarma: İlgili kişiye ait toplanılan verilerin bir araya getirilmesinden sonra oluşturulan veri setindeki değişkenlerden yüksek dereceli betimleyici olanların çıkartılarak anonim hale getirilmesi yöntemidir.

Bölgesel gizleme: Tek bir verinin çok az görülebilir bir kombinasyon yaratması sebebi ile belirleyici niteliği mevcut ise ilgili verinin gizlenmesi anonimleştirmeyi sağlamaktadır. İstisna durumda olan veriye ilişkin ayırt edici nitelikte olabilecek bilgilerin silinmesi işlemidir.

Genelleştirme: Birçok kişiye ait kişisel verinin bir araya getirilip, ayırt edici bilgileri kaldırılarak istatistiki veri haline getirilmesi işlemidir.

Alt ve Üst Sınır Kodlama: Önceden tanımlanmış kategorilerin yer aldığı bir veri grubundaki değerlerin belirli bir ölçüt belirlenerek birleştirilmesiyle anonim hale getirilmesi yöntemidir.

Mikro birleştirme: Tüm veriler ilk olarak anlamlı bir sıraya dizilerekgruplara ayrılıp, grupların ortalaması alınarak elde edilen değer mevcut gruptaki ilgili verilerin yerine yazılarak anonimleştirme sağlanır.

Veri karma ve bozma: Kişisel veri içerisindeki doğrudan ya da dolaylı tanımlayıcılar başka değerlerle karıştırılarak ya da bozularak ilgili kişi ile ilişkisi koparılır ve tanımlayıcı niteliklerini kaybetmeleri sağlanır.

10-Saklama ve İmha Süreleri

SÜREÇ SAKLAMA SÜRESİ İMHA SÜRESİ
İşe alım evrakları ile Sosyal Güvenlik Kurumuna gerçekleştirilen; hizmet süresine ve ücrete dair bildirimlere esas özlük verileri Hizmet akdinin devamında ve hitamını takip eden takvim yılı yılbaşından itibaren 10 yıl müddetle muhafaza edilir. Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
İşe alım evrakları ile Sosyal Güvenlik Kurumuna gerçekleştirilen; hizmet süresine ve ücrete dair bildirimlere esas özlük verileri dışında kalan özlük verileri Hizmet akdinin devamında ve hitamını takip eden takvim yılı yılbaşından itibaren 10 yıl müddetle saklanır Saklama süresinin bitimini takiben
İşyeri Kişisel Sağlık Dosyası İçeriğindeki Veriler Hizmet akdinin devamında ve hitamından itibaren 10 yıl müddetle saklanır 180 gün içerisinde
İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl süre ile saklanır. Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Personel ile ilgili mahkeme/icra bilgi taleplerinin cevaplanması İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl süre ile saklanır. Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Personel Finansman Süreçleri İş ilişkisinin sona ermesini müteakip 10 yıl süre ile saklanır. Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışman ile şirket arasındaki ticari ilişkinin yürütümüne dair kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, finansal bilgiler, İş Ortağı/ÇözümOrtağı/Danışman çalışanı verileri Şirket ile olan iş/ticari ilişkisi süresince ve sona ermesinden itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır. Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Fiziki mekanlara girişte alınan Ziyaretçi’ye ait ad, soyad, araç plakası ile kamera kayıtları, 2 yıl süre ile saklanır. Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Çalışan Adayına ait özgeçmiş ve işe başvuru formunda yer alan bilgiler En fazla 2 yıl olmak üzere özgeçmişin güncelliğini kaybedeceği süre kadar saklanır. Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Stajyer’e ait staj dosyasında yer alan bilgiler Staj ilişkisinin devamında ve hitamını takip eden takvim yılı yılbaşından itibaren de 10 yıl müddetle muhafaza edilir. Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Müşteri’ye ait ad, soyad, T.C.K.N., iletişim bilgileri, ödeme bilgileri ve yöntemleri, ürün/hizmet tercihleri, işlem geçmişi, Müşteri’nin, satın almış olduğu her bir ürün/hizmetin sunulmasından itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır. Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Potansiyel Müşteri ile şirket arasındaki ticari ilişki kurulmasına dair sözleşme görüşmeleri sırasında alınan kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, finansal bilgiler, 2 yıl süre ile saklanır. Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
İşbirliği içinde olunan kurum,firmalar ve müşteriler ile şirket arasındaki ticari ilişkinin yürütümüne dair kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, finansal bilgiler, şirketin işbirliği içinde olduğu kurum,firma, müşteri çalışanı verileri Şirket ile olan iş/ticari ilişkisi süresince ve sona ermesinden itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır. Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl süre ile saklanır. Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfası İçin İşlenmesi Gerekli Olan veya Bu Kapsamda İşlenen Diğer Veriler Şirket ile iş/ticari ilişkisi süresince ve sona ermesinden itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır. Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Şirket ortakları ve yönetim kurulu üyelerine ait bilgiler 10 yıl süre ile saklanır. Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Kaza Raporlama 10 yıl süre ile saklanır. Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Doküman hazırlanması 10 yıl süre ile saklanır. Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Eğitim kayıtlarının dosyalanması 10 yıl süre ile saklanır. Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

11-Kanun kapsamında kişisel verilerin saklanması için herhangi bir süre belirlenmemiş olmakla birlikte, genel ilkeler uyarınca kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi esastır. Veri Sorumlusu Şirket, söz konusu ilkeye uygun bir şekilde saklama süreleri tespit etmek adına, her bir veri işleme süreci ile ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürecin amacını esas alarak bir değerlendirme yapmaktadır. Mevzuat uyarınca daha uzun bir süre düzenlenmiş olması ya da mevzuat uyarınca zamanaşımı, hak düşürücü süre, saklama süreleri vb. için daha uzun bir süre öngörülmüş olması halinde, mevzuat hükümlerindeki süreler azami saklama süresi olarak kabul edilir. Bu doğrultuda asgari olarak yasal yükümlülüklerinin gerektirdiği süre ve ilgili Kanuna konu zamanaşımı süreleri dolana kadar kişisel veriler saklanmaktadır.

Kişisel veriler, Veri Sorumlusu ile aranızda doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla saklanabilecektir. Bahsi geçen sürelerin sona ermesi durumu da dahil olmak üzere herhangi bir süreç kapsamında ilgili kişisel verinin işleme amacının ortadan kalkması ile birlikte kişisel veriler Kanuna uygun bir şekilde anonimleştirilmekte, silinmekte veya yok edilmektedir.

12- Saklama süresi sona eren veya saklama amacı ortadan kalkan kişisel veriler işbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek bir işlemlerle altı ayda bir imha edilmek suretiyle silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Periyodik imha işlemi her yılın Ocak ve Temmuz aylarında ayrıca gerçekleştirilir.

13-Şirketimiz, KVK Kanunu’ndaki yükümlülükleri yerine getirmek ve işbu Politikada belirtilen hususların uygulanmasına yönelik olarak Şirket içerisinde gerekli görevlendirmeleri yapmakta ve buna uygun olarak prosedürleri oluşturmaktadır.

14-Şirket faaliyetleri ve işlenen kişisel veri gruplarında olabilecek değişiklikler, yasal mevzuatta yapılacak değişikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu ilke kararları takip edilerek, ortaya çıkan ihtiyaca göre işbu politika gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir, değiştirilir veya yeniden oluşturulur

İmalatçı Firmayız

İmalattan Halka Sineklik Sistemleri

Yaz aylarında varlığı için teşekkür ettiren sineklik sistemleri çok sayıda türde üretilmektedir. Pileli sineklikler, menteşeli sineklikler, sürme sineklikler ve kedi sineklikler en bilinen sistemler arasında yer almaktadır. Pileli ve sürme sineklikler genelde havada uçuşan sinek ve haşereler için taktırılırken kedi sinekliği bunlardan farklıdır.

 Tüm sineklik sistemlerinde ortak olarak basit bir tasarım ve kullanım fonksiyonu bulunmaktadır. Buna göre tüm sistemler PVC bir profil içerisinde fiberglass bir tül içermektedir. Gergin yapıdaki bu tül sayesinde hem hayvan hem de tozların alan içerisine girişi engellenmektedir.

 Menteşeli Sineklik Sistemleri

 Karşılıklı iki menteşe üzerine oturtulan menteşeli sineklik sistemleri iki şekilde kullanılabilmektedir. Buna göre sineklikler istek doğrultusunda alan içerisi ya da dışarısına doğru açılabilir özellikte üretilebilmektedir. Menteşeli sinekliklerde tülün sabit durması için mıknatıs veya çıtçıt adı verilen plastik ürünlerden yardım alınmaktadır. Mıknatıs ya da plastikler montaj aşamasında saklandığı için herhangi bir görüntü rahatsızlığı oluşturmamaktadır.

 Kedi Sinekliği

 Kediler komut verilmesi çok zor canlılar olduğu için genellikle ev kazalarını çok sık atlatabilmektedir. Ayrıca kedilerin evden kaçması ya da pencereden düşmesi de hayvan sahiplerinin sıklıkla karşılaştığı durumlar arasındadır. Kedi sinekliği hem kaçma hem de yaralanma durumlarına karşı alınabilecek en basit ve tekili yöntemler arasındadır.

 Kedi sinekliği tüm evcil hayvanlar için kullanılabilmektedir. Bu sebeple sineklik sistemine kedi ya da köpek teli adı da verilmektedir. Bu sistem de diğer sineklik sistemleri ile aynı vazifeyi görmektedir. Sinekliğin diğer sistemlerden tek farkı kapı altındaki bir göz üzerine monte edilmesidir. Sineklik teli sayesinde minik dostu sahibi istemediği sürece dışarı çıkamamaktadır.

 Sürme Sineklik Sistemleri

 Sürme sineklik sitemleri adından da anlaşılabileceği gibi sürgülü bir yapıya sahiptir. Sineklik, bir ray üzerine monte edilmekte ve rahatlıkla açılıp kapanabilmektedir. Sürme sineklikler kapı önü ya da pencere arkasına takılabilmektedir.

 Ürün hafif yapısı sayesinde bir kişi tarafından rahatça taşınabilmektedir. Sürme sineklik sistemleri kullanılacağı kapı ve pencere boyutu ile doğru orantılı olarak büyütülebilmektedir. İkili kapı ve pencere önlerinde çiftli sürme sineklik çeşidi kullanılmaktadır. Çiftli sürme sineklikler iki ayrı parçadan oluşmakta ve sistemin tam ortasında kapatılmaktadır.

Sineklerin Zararları

Sineklerin Zararları Nelerdir ?

Bakırköy Sineklik Sistemleri ne kadar zararsız görünse de oldukça rahatsız edici olabilen haşere ve sineklere karşı kullanılmaktadır. Özellikle yaz aylarında sayılarında ciddi artışlar görünebilen sinekler kimi durumlarda kişi hayatını bile riske atabilmektedir. Sivrisinek sokması ise sineklerin bilinen en büyük zararları arasında yer almaktadır.

 Sinek Sokması

 Hava sıcaklığı ile doğru orantılı olarak artış gösteren sinek sokmaları başlangıçta bir kızarıklık ile kendini göstermektedir. Bu kızarıklığı hafif bir kabartı ya da ciddi kaşıntılar izleyebilmektedir. Sinek sokması basit bir rahatsızlık olarak belirtilse de alerjik durumlarda hayati risklerin oluşumuna sebebiyet verebilmektedir.

 Sinek ısırmasına karşı alerjisi bulunan bir kişi nefes darlığı ya da astım krizleri geçirebilmektedir. Bu iki durum sonucunda kişi ölümle sonuçlanabilecek hayati tehlikeye girmektedir.

 Sineklerden Bulaşan Tehlikeli Hastalıklar

 Sinekler kendi içerisinde taşıdığı virüsleri insanlar arasında taşıyabilme özelliğine sahiptir. Bu sebeple bir sinek ısırması sonucunda kana en tehlikeli virüsler bile aktarılabilmektedir. AIDS hastalığının sebebi olarak gösterilen HIV virüsü sineklerin bulaştırabileceği başlıca tehlikelerden biridir.

 Sinekler, hayvan olarak taşıdığı virüsleri de ısırdığı insana bulaştırırlar. Kişi bu ısırma sonucunda farklı çok sayıda hastalığa yakalanabilme riskine sahiptir. Sarı humma, fil hastalığı ve sıtma, sineklerin en sık bulaştırdığı hastalıklar arasında yer almaktadır. Özellikle bataklık çevresinden şehre gelen sinekler sebebi ile sıtma şeklinde yaygın hastalıklara rastlanmaktadır. Sinek ısırmaları ile taşınan hastalıklar bunlarla da sınırlı kalmamaktadır. Bu haşereler neredeyse her türlü parazitin evi olma özelliğine de sahiptir.

 Düzensiz Uyku Problemi

 Ortama giren sinek hastalıkların yuvası olması dışında özellikle sessiz anlarda oldukça gürültü çıkarmaktadır. Geceleri uyku sırasında kişinin üstünde dolanan ya da üzerine konan sinekler sebebi ile problem yaratmaktadır. Sineğin bulunduğu bir ortamda uyumak ise neredeyse imkansız bir hale gelmektedir.

 Özellikle bebekli aileler için sinekli bir bölgede yaşamak ise oldukça güç olmaktadır. Bebeğin bağışıklık sistemi henüz gelişmediği için sinekten hastalık kapma riski de oldukça yüksektir. Ayrıca sivrisinekler tarafından sokulan bebeklerde yüksek ateş gibi ciddi etkiler de gözlemlenmektedir. Bebeğin gece rahat uyku uyuması da etrafta dolaşan sinekler tarafından oldukça engellenmektedir.

Bakırköy Pencere Sinekliği

Bilindiği üzere yaz dönemi, insanların en çok bunaldığı şeylerin başında hava şartları gelmektedir. Ülkenin çeşitli yerlerinde rakamlar değişse de, değişmeyen şudur ki yaz mevsiminde önemli derecede sıcaklıklar insan hayatını olumsuz etkileyebilir. İnsanların bunun gibi durumlarda hava şartlarına karşı geliştirdikleri ilk çözüm pencereyi açmaktır. Pencerenin açılmasında ise bilimum haşerelerin eve girmesi gibi bir başka sorun ihtimali kuvvetlenmektedir.

 Bu haşereler insanları en çok rahatsız eden sineklerle bile kısıtlansa durum vahametini korumaktadır. Sineklerin eve girdiklerinde gerek insana fiziksel zararları gerekse sesleriyle oluşturdukları rahatsız edici halleri vardır. Bu durumun önüne geçmek için yapılması gereken ilk şey açık pencere çözümünü sinekliklerle birleştirmektir.

 Sineklikler ve Sağladığı Faydalar

 Sineklik imalat sistemleri, kanatlı ve yüreyen böceklerin, haşerelerin insanların yaşam alanlarına tecavüzünü önleyen, çevreci, ekonomik ve bir o kadar pratik uygulamalardır. Sineklik dendiğinde her ne kadar ilk akla gelen pencereler olsa da, bu sistem kapılarda da kullanılabilecek bir sistemdir. Sineklik modelleri dekoratiftir ayrıca uzun ömürlüdür. Ayrıca bu sineklik sistemleri dışarıdan yaşam alanına gelen tozun % 40’ a varanını engeller. Yenilenen ürün yelpazeleri ile sineklik sistemleri, sürgülü yapısı ve kullanım kolaylığı ile evin vazgeçilmezleri arasında olacaktır.

 Yaz aylarında pencere ve kapıları kapatmak zorunda kalmak istemeyen her bireyin bir arayış içerisinde olduğu muhakkaktır. Bu sıcak aylarda kapı ve pencerelerin genellikle açık olduğu durumları dezavantaja dönüştürmeyen gerçek çözümler, sineklik sistemleridir. Sineklik sisteminin profesyonel bir el yardımıyla ev veya iş yerine kurulması kişiler için önemli bir avantajtır. Evde, iş yerlerinde ya da herhangi bir kapalı mekanda özellikle yaz aylarında sineklerden arınmanın temel yolu bu sistemlerden yararlanmaktır.

 Sineklik Çeşitleri

 İnsanların özellikle yaz aylarında yaşam kalitesini daha yukarıya çekecek olan sineklik sistemleri, kendi içerisinde bir çeşitliliğe de sahiptir. Sineklik çeşitleri arasında pileli sineklik, menteşeli sineklik ve kedi sineklikleri gibi çeşitler bulunmaktadır. Bu sineklik çeşitlerinden pileli sineklikler, pencere, teras ve cam balkonlarda uzun yıllar kullanılabilir. Menteşeli sineklikler, kapılarda ve pencerelerde kullanılan, ucuz, yıkanabilir ve istenildiği zaman çıkarılabilir özelliklere sahiptir.

Ataköy Sineklik

Yaz mevsiminin gelmesiyle beraber sivrisinek kabusu da başlamış oldu. Yaz mevsimini sineklerle boğuşarak geçirmek istemiyorsanız pencereler için uygun sineklik korumaları yaptırmanız gerekir. Firmamız ev ve ofisler için pencerelerin büyüklüğüne göre farklı avantajlar ve korumalar sunan sineklik modellerini üretmektedir.

 

İstanbul’da faaliyet gösteren firmamız sineklik yaptırmak isteyen müşteriler için evlerine kadar gelerek sineklik ölçüsü almaktadır. Ölçüye göre yapılan tüm sineklik modelleri de pencerelerde daha doğru bir koruma sağlamaktadır. Ataköy sineklik firmaları arasında yer alan firmamızda ev ya da yazlıklar için ölçülerine uygun farklı sineklikler bulunur. Bu sineklik çeşitlerinden bazıları şu şekildedir; pileli sineklikler, menteşeli sineklikler, cam sineklikler ve kedi sineklikleridir. Pencere ve kapılara göre eviniz için en ideal sineklik modelleri firmamız tarafından üretilmektedir.

 

 KORUMACI KEDİ SİNEKLİKLERİ

 

Hayvan sevenler için üretilen kedi sineklikleri normal sineklik modellerinden daha farklı bir yapıya sahiptir. Sivrisineklerden korunmak için tercih edilen sineklik modelleri kediler için doğru koruma unsurlarını içermez. Çünkü tülden yapılan sineklikler kedilerin tüle asılmasına ve ağırlık sebebiyle düşmesine neden olur. Kısacası kedi sinekliği olmadan sıradan sineklik çeşitleri sadece sineklerden korunmak için üretilmektedir.

 

Evinizde bir kedi besliyorsanız ve kedinizi açık pencerelere karşı korumak istiyorsanız kedi sinekliği kullanmanız gerekir. Kedi sinekliği alüminyum tel ile üretilmekte olup, hem kedileri hem de sivrisineklere karşı sizleri korur. Kedi sineklikleri diğer pileli sineklikler gibi katlanmaz, sabit kalır. Menfez tel yardımıyla yapılan kedi sineklikleri tüm evcil hayvanların korunması için yapılmaktadır.

 

 KEDİ SİNEKLİKLERİNDE FİYAT ARALIKLARI

 

Kedi sineklikleri sıradan sineklik çeşitlerine göre farklı materyaller ile üretilmektedir. Kedi sinekliği evdeki hayvanların dışarı çıkmasını engellemek ve kazaları önlemek için tasarlanır. Bu nedenle, kedi sinekliğinde koruma unsuru daha ön plana çıkmaktadır.

 

Kedi sinekliğinde farklı materyallerin kullanımı ve sinekliğin dayanıklı olması fiyatlara da yansımaktadır. Pencere için üretilen kedi sineklikleri 200 Türk Lirasından başlar. Kapılar için talep edilen kedi sineklikleri ise 300 Türk Lirası kadardır. Fiyatlarda kapı ve pencere ölçülerinin etkisi de fazladır. Net bir fiyat aralığı için ekibimizin ölçüleri doğru şekilde bilmesi çok önemlidir.

Sineklik Satın Alırken Dikkat !

Sineklik Yaptırırken Dikkat

Yaz ayları gelmeye başladığı andan itibaren sineklikler her ev için gerekli bir hal alıyor. Sadece yaz ayları için değil aynı zamanda normal zamanlarda da havalandırma için pencereler açıldığında sineklikler korunma açısından önemli oluyor.

 Sineklik çeşitleri kullanılan yere ve amaca göre farklı çeşitlere ayrılıyor. Sineklik yaptıracak kişiler öncelikle doğru sineklik türünü tercih etmelidir. Bu nedenle, mutlaka sineklik türü seçilirken ya da yaptırırken bir uzmandan yardım alınması gerekir. Sineklikler kapı ve pencere sinekliği olarak ikiye ayrılır. Siz hangi sineklik türünü tercih ediyorsanız o alanın ölçüsü alınmalıdır.

 Sineklikler mutlaka belirli ölçülere göre yapılmalı. Aksi halde kenar kısımları açık kalan sineklikler istenilen korumayı sağlayamaz. Tül kısmı dayanıklı malzemeden yaptırılan sineklikler kullanım ömrü açısından daha uzun vadeli olacaktır. Eğer, pencere ya da kapınız çok rüzgarlı ise dayanıklı olması açısından alüminyum materyalden oluşturulmuş sineklikler tercih edilmesi önerilir.

 SİNEKLİKLERDE TEMİZLİK

 Sineklikler kapı ya da pencere gibi alanlarda sineklerden ve diğer küçük böceklerden koruma sağlayan yapı malzemeleridir. Sineklikler her pencere veya kapıya göre ölçülü olarak özel şekilde yapılır. Sineklikler özellikle yaz mevsiminde kurtarıcı bir hal almaktadır. Yazlık evlerde daha çok tercih edilen sineklikler sağlam malzemeden yapıldığı sürece her mevsim rahatlıkla kullanılabilir.

 Sinekliklerde temizlik işlemi de oldukça kolaydır. Nemli bir bez ya da elektrik süpürgesi ile sineklik üzerinde bulunan kiri ve tozu anında temizleyebilirsiniz. Temizlik işlemi için sinekliği sökmek gerekmez. Nemli bir bez kolaylıkla temizlik yapmanıza yardımcı olur.

 SİNEKLİK KULLANIMININ FAYDALARI

 Sineklikler pek çok kişi tarafından genellikle yaz aylarında tercih edilir. Sökülüp takılabilen sineklikler kış aylarında dilerseniz pencerelerden çıkartılarak, yaz aylarında tekrar takılır.

 Adından da anlaşılabileceği gibi sineklikler yaz aylarında sivrisinek gibi insanı rahatsız eden haşerelerden korunmak için kullanılır. Bazı sineklik çeşitleriyle de hem sineklere karşı korunma hem de evdeki hayvanlarınızın dışarı çıkmasını engelleme avantajı sağlanır. Sineklik kullanımı sayesinde evinize temiz hava girişini sağlarken aynı zamanda da evinizi sineklerden uzak tutabilirsiniz. Pencere ya da kapılara uygulanabilen sineklik çeşitleri yaz aylarını daha rahat geçirmeniz için büyük fayda sağlar.

Bakırköy Sürme Sineklik

Sürme sineklik; her doğrama modelinde, Fransız balkon, pencere ve kapılarda kullanılabilen bir sineklik modelidir. Kullanımı basitliği, az alan kaplaması ve dayanıklı olması bakımından da oldukça talep görmektedir. Sürme sineklikler, sürgülü ve raylı bir sistem üzerinde hareket ettirilmektedir. Ev ve iş yerlerini sinek ve böceklere karşı koruyan sürme sineklikler tasarımı ile ortama uymaktadır. Farklı renk ve modellerde üretilen ürünlerin ise tekli ve çiftli olmak üzere farklı iki seçeneği bulunmaktadır.

 Çift Kanatlı Sürme Sineklikler

 Çift kanatlı sürme sineklikler genelde iki kapılı ve iki pencereli yerlere yapılmaktadır. Alanı sinek ve diğer küçük canlılardan koruyan ürün birbirinden bağımsız iki sürgü sistemine sahiptir. Buna göre çift kanatlı sürgülerden biri sağ diğeri ise sol tarafa doğru açılmaktadır. Kapanmak istediğinde ise iki sistem orta noktada birleşmektedir.

 Çiftli sürme sineklikler özellikle büyük kapı önleri için tercih edilmektedir. Alt yapısı tekli sürme sineklik ile aynı görünse de çalışma prensibi tamamen farklıdır.

 Tekli Sürme Sineklikler

 Tekli sürme sineklik, altında bulunan rulman sayesinde rahatlıkla açılıp kapanabilmektedir. Ray üzerindeki sinekliğin tek bir kulpu vardır. Ürün, sağa ya da sol yön doğrultusunda iki taraflı olarak hareket edebilme özelliğine sahiptir. Tekli sürme sineklikler dört tarafta ray sistemine sahiptir. Dış kısımda yer alan bu sistemler hem ürünün kolay hareket ettirilebilmesini hem de sinekliği desteklemektedir.

 Sürme Sinekliğin Öne Çıkan Özellikleri

 Sürme sineklikler genelde 40 x 40 santimetre ölçülerine uygun olarak tasarlanmaktadır. Ancak özellikle çift kanatlı sürme sinekliklerde bu boyutun üzerine çıkılabilmektedir. Yani, sürme sineklik sistemleri diğer sinekliklere nazaran çok büyük ölçülerde üretilebilmektedir.

 Sürgülü kanat kısımlarına monte edilen rulmanlar sayesinde kullanıcıyı yormadan, basitçe hareket ettirilebilmektedir. Sineklik profiline sabitlenen tül, fiberglass olarak adlandırılan güçlü bir malzemenden üretilmektedir. Böylelikle dayanıklı yapısı ile de uzun yıllar kullanılabilecek sineklik modelleri arasında yer almaktadır.

 Sürme sineklikler doğrama üzerindeki tekerlekler sayesinde yatay olarak hareket etmektedir. Ayrıca sistem temizlenmek istendiğinde yerinden çıkarılabilmektedir. Yer kaplamayan özellikleri sayesinde rahat bir şekilde temizlenebilmektedirler. Sürme sineklikler temizlik sonrasında ise eski yerine rahatlıkla monte edilebilmektedir.

Florya Sineklik

Yaz mevsimi, serin akşam rüzgarı derken muhteşem yaz ayları beraberinde gelen sinek istilası. Yaz aylarını tadında geçirmek için mutlaka bu sinek istilasından bir şekilde korunmak gerekir. Sinekler kan emmeyi seven canlılar olarak yaz mevsimini adeta bir kabusa çevirebilir. Hem sağlık açısından hem de vücutta oluşan kızarıklık açısından sineklerle baş etmek oldukça zordur. Bu zorluktan bizleri kurtaracak olan ise yalnızca sinekliklerdir.

 Sineklikler kullanılan alana ve ölçülere göre değişiklik gösterir. Sineklik çeşidinin doğru seçimi ve ölçülenmesi korunma açısından daha çok yarar sağlanmasına katkıda bulunacaktır. Özellikle sineklik çeşitlerinde kullanılan tüller uzun süreli kullanım için mutlaka kaliteli malzemeden üretilmiş olmalıdır.

 SİNEKLİK ÇEŞİTLERİ NASIL SEÇİLMELİDİR?

 Sineklik çeşitlerinde farklı materyaller ile hazırlanmış sineklik türlerini görebilirsiniz. Bu türler arasında kapı ve pencereler için ayrı üretilmiş sineklikler mevcuttur. Seçim yaparken mutlaka sinekliğin kullanılacağı alana dikkat etmek gerekir. Kapı gibi sürekli açık kalacak yerlerde sineklikler kullanılacaksa genellikle uzun süre kullanım için daha kaliteli ürünler tercih edilmelidir.

 Sineklikler kaliteli malzemeden yapılması gerektiği gibi aynı zamanda işin ustası tarafından da yapılmalıdır. Özellikle menteşe ve tül kısımlarının kapatıldığı sinekliklerde işi doğru bilmek önemlidir. Aksi halde menteşe kısmından çıkan tüller sinekliğin koruma amacını yok eder.

 Sineklik yaptıracağınız zaman semte göre araştırma yaparak en uygun ve yakın sineklik çeşitlerine ulaşabilirsiniz. Dilerseniz internet üzerinden de arama alanınızı genişletebilirsiniz.

 SİNEKLİKLER EN KESİN ÇÖZÜM

 Yaz aylarının gelmesi ile beraber sinekler de sezonu açıyor. Özellikle yazlık bölgelerde zehirli sineklere rastlamak mümkün hale geliyor. Sinekler ile mücadelede pek çok teknolojik ürün ve cihaz üretilmiştir. Fakat bunların hiç bir kesin çözümler sunmamıştır. Sineklikler ise hem uygun hem de kesin çözümlerden birisidir. Sinekliği tamamen kapalı tutarak, ev ya da diğer kapalı ortamlara sineklerin girişini engelleyebilirsiniz.

 Sineklikler diğer teknolojik cihazlara göre daha uygun fiyatlıdır. Üstelik doğru kullanım olduğunda sineklikler uzun süre dayanıklılık gösterir. Sinekliklerde dayanıklılık için kullanılan malzemelerin kaliteli olması da oldukça önemlidir. Özellikle alüminyum tülden yapılan sineklikler hem yıllarca dayanır hem de istenildiğinde sökülüp tekrar takılabilir.

Bakırköy Sineklik

Bakırköy Sineklik

Özellikle yaz aylarında sineklerden korunmak için sineklik kullanımı zorunlu bir ihtiyaç haline gelmektedir. Yaklaşık dört ay süren yazın ardından kışında haşereler ve arı gibi mevsimsel özelliği bulunmayan sineklerden korunmak için kullanışlı sineklik modelleri insanlar tarafından tercih edilmektedir. Sineklikler kendi içlerinde de çeşitlere ayrılabilmektedir. Evin ve takılacak olan kapı – pencere sistemlerinin uygunluğuna göre sineklik çeşitleri bulunmaktadır.

 Pileli Sineklik

 Pileli sineklik, kullanımı açısından oldukça rahat ve kolay bir yapıya sahiptir. Sineklik olarak kullanılmasının yanı sıra içinde bulunan mekanizma ile havalanması adına tamamen de açılabilmektedir. Pileli sinekliklerin montajları son derece rahattır ve herhangi ekstra bir bakım gerektirmeden rahat bir şekilde rutin temizlik ile hijyeni sağlanabilmektedir. Pileli sineklikler mekanizmaları ile bir perdeye benzemektedir. Perdeye benzer toplanabilen bir yapıya sahiptirler.

 Menteşeli Sineklik

 Pencere önlerinde, kenarlarına monte edilerek kullanılan menteşeli sineklik, kullanımı kolay olan sineklik türlerinden bir tanesidir. menteşeli sineklik pencere görevi de görmektedir. Açılır kapanabilir bir yapıda olan menteşeli sineklikler evlerin hava dolaşımını engellemezler. Aksine daha sağlıklı ve temiz bir havanın sağlanmasında yardımcı konumundadırlar. Sineklik türü olmasına rağmen dışarıdan gelen toz ve benzeri şeylerinde evlerin içine girmesine engel olurlar.

 Kedi Sineklikleri

 Kediler, bakım olarak kolay olsa da meraklı hayvanlar oldukları için bazen dışarı çıkma isteklerine engel olamazlar. Bu gibi durumlarda da sevimli dostlarımız için sineklik çeşitleri mevcuttur. Kedilerin, dışarı çıkmalarını engelleyen sineklikler son derece sağlam yapıda ve dostlarımızın dışarı çıkamayacakları şekilde tasarlanmıştır. Kedi sineklikleri sadece evde kedi besleyen insanlar için değil, bodrum ve zemin katlarda yaşayan insanlar içinde kullanılabilir bir sineklik çeşididir.

 Sineklik Montajı

 Sinekliklerin montajı oldukça kısa süre içerisinde yapılabilmektedir. Uzun bir işlem gerektirmeden doğru malzemelerin kullanılması ile en fazla yarım saat içerisinde montajı gerçekleştirilebilmektedir. Sineklik montajında önemli olan doğru malzemelerin kullanıldığından emin olmaktadır.

 Sineklik Bakımı

 Sinekliklerin bakımı tahmin edildiği gibi son derece kolaydır. Sökülüp takılma mekanizmaları temizlenerek yerine monte edilmesine uygun olan sineklikler için ekstradan bir önleme gerek kalmadan rahatlıkla hijyenik tutulabilmektedir. Su yardımı ile temizlenebildiği gibi ıslak bezle de temizliği yapılabilmektedir.

Bakırköy Pileli Sineklik

Pileli Sineklik

Pileli sineklikler katlanır model sineklikler olarak da bilinir. Kullanım açısından oldukça konforlu ve rahat olan pileli sineklikler pencere ve kapılarda görüntüyü de etkilmez. Pileli sineklikler özellikle dekoratif duruşları sayesinde her türlü kapı ve pencereye kolaylıkla uygulanabilir.

 Her mevsim gerek sinekler gerekse küçük böcekler camları açmamızı engeller. Özellikle yaz ayları ile beraber insanı rahatsız eden sivrisinekler çoğalmaya başlar. Bu durumla mücadele etmenin en kesin çözümü ise sinekliklerdir. Küçük yapıdaki tüllerden oluşan pileli sineklikler yaz ve kış aylarında pencerelerinizde kalarak, dilediğiniz her an temiz hava sirkülasyonuna yardımcı olmaktadır.

 PİLELİ SİNEKLİKLERİN AVANTAJLARI

 Pileli sineklikler tüm sinek ve böceklerden kurtulmanıza ve korunmanıza yardımcı olur. Görüntü açısından rahatsız etmeyecek bir görüntüye sahip olduğu için ister kapılarda isterseniz pencerelerde kullanılabilir. Temizliği oldukça kolaydır. Nemli bir bez yardımı ile pileli sinekliğin temizliğini yapabilirsiniz. Dışarıdan bakıldığında daha estetik bir görüntü vermek isterseniz sineklikleri pencerelere uygun renklerde yaptırabilirsiniz.

 Pileli sineklikler kullanım açısından avantajlar sağladığı için üretimi de fazladır. Pencere ya da kapılar için üretilen sinekliklerde ölçülerin doğru şekilde alınması üretim için yeterli olacaktır. Balkon camlarına da uygulanabilen pileli sineklikler istenildiğinde kolaylıkla çıakrtılabilir. Yaz ayları geldiğinde tekrar pencerelere takarak, korunma ihtiyacınızı giderebilirsiniz.

 PİLELİ SİNEKLİKLER İLE KONFOR

 Pileli sineklikler özellikle yaz ayları geldiği zaman artan bir talebe maruz kalır. Pileli sinekliklerin yaz aylarında daha çok tercih edilmesinin sebebi ise kullanım rahatlığı ve sağladığı konfordur. Yaz aylarında pencere, balkon camları ya da kapılara uygulanabilen pileli sineklikler istediğiniz zaman çıkartılabilir bir yapıya sahiptir. Bu sayede yaz aylarında pencerelere pileli sineklikleri uygulayabilir, kış aylarında da kaldırabilirsiniz. Dilerseniz her mevsim pencerelerde kullanabilirsiniz.

 Pileli sineklik çeşitleri alüminyum, ahşap ya da PVC doğramaların tamamında kullanılabilir. Her türlü doğramaya uyum sağlaması açısından da sineklik çeşidi büyük kolaylık sağlar. Pileli sinekliklerin en önemli konfor unsuru ise sineklere karşı yüksek koruma sağlamasıdır. Pileli sinekliği pencerelere uyguladıktan sonra tüm sinekleri evinizden uzak tutabilirsiniz. Bu sayede yaz aylarında daha serin ve daha rahat bir uyku geçirme imkanına sahip olursunuz.